http://202.167.94.56/adotpl/pv_arc.cfm?showdate=20000510&main_section_id=4104&CFID=2858716&CFTOKEN=13453308

蘋果日報 2000.5.10

被 動 式 安 樂 死 訂 出 指 引
醫 生 病 人 或 家 屬 同 意 即 可 拔 喉


【 本 報 訊 】 醫 務 委 員 會 下 月 在 醫 生 守 則 上 , 刊 登 醫 生 對 病 人 進 行 「 不 予 或 終 止 延 續 生 命 」 指 引 , 即 較 早 前 引 起 廣 泛 爭 論 的 「 被 動 式 安 樂 死 」 。 指 引 適 用 於 所 有 在 港 執 業 醫 生 , 包 括 公 立 醫 院 的 醫 生 。 指 引 提 出 , 只 要 醫 生 、 病 人 或 其 家 屬 同 意 , 便 可 以 對 晚 期 或 臨 終 病 人 , 進 行 終 止 或 不 予 延 續 生 命 。 有 醫 生 強 調 「 絕 非 病 人 有 得 醫 都 唔 醫 」 。

醫 務 委 員 會 會 長 李 健 鴻 昨 日 表 示 , 不 予 延 續 生 命 治 療 包 括 : 不 給 予 「 心 肺 復 甦 法 」 、 輸 血 、 注 射 消 炎 藥 、 人 工 餵 飼 等 程 序 ; 終 止 延 續 生 命 治 療 則 包 括 : 撤 回 人 工 呼 吸 器 及 餵 飼 管 等 。

可 保 障 前 線 醫 生
他 相 信 , 醫 委 會 的 做 法 是 保 障 了 前 線 醫 生 , 令 醫 生 明 白 他 們 一 向 執 行 的 不 予 或 終 止 某 類 病 人 的 治 療 , 是 獲 得 同 業 的 認 同 。 不 過 , 為 了 更 清 晰 說 明 有 關 指 引 , 醫 學 會 轄 下 的 專 業 道 德 小 組 正 研 究 制 訂 指 引 。
目 前 , 公 立 醫 院 亦 有 善 終 或 紓 緩 痛 苦 治 療 , 針 對 一 些 末 期 病 患 者 需 要 , 當 發 現 他 們 的 病 情 確 實 已 到 達 末 期 階 段 , 只 要 病 人 或 其 家 屬 , 甚 至 主 診 醫 生 , 提 出 讓 病 人 「 順 其 自 然 」 度 過 餘 下 生 命 , 在 雙 方 同 意 下 可 不 再 給 予 原 本 的 治 療 。
醫 管 局 昨 在 討 論 善 終 服 務 的 會 議 上 , 靈 實 醫 院 胸 肺 及 紓 緩 治 療 科 部 門 主 管 陳 健 生 醫 生 表 示 , 愈 來 愈 多 以 機 器 維 持 生 命 的 病 人 , 故 他 相 信 醫 委 會 有 關 的 指 引 , 有 助 醫 生 不 再 有 「 禁 忌 」 , 即 使 有 第 三 者 投 訴 也 獲 得 保 障 。

只 終 止 無 效 治 療
不 過 , 他 強 調 終 止 或 不 予 治 療 , 純 粹 是 終 止 「 無 效 」 的 治 療 , 「 絕 非 病 人 有 得 醫 都 唔 醫 」 。 他 又 指 出 , 外 國 的 做 法 是 任 何 人 可 自 行 訂 立 法 律 文 件 , 指 明 患 上 指 定 的 病 症 下 , 當 接 受 治 療 到 某 指 定 的 階 段 , 要 求 放 棄 指 定 的 治 療 或 急 救 。 例 如 可 制 訂 法 律 文 件 , 指 明 當 患 上 癌 病 後 , 要 求 到 達 末 期 時 , 拒 絕 接 受 任 何 插 喉 或 急 救 。
不 過 , 李 健 鴻 醫 生 表 示 , 制 訂 法 律 文 件 牽 涉 到 立 法 問 題 , 加 上 有 關 的 概 念 被 本 港 醫 學 界 普 遍 認 為 不 道 德 , 故 相 信 可 行 性 不 大 。